Na okraj současné krize v Konfederaci Politických Vězňů

Na okraj současné krize v Konfederaci Politických Vězňů

Pridat.euIlustrační foto: Rekreační středisko KPV Smilovice z Bartůňkovy vyhlídky.

Konfederace politických vězňůPRO ZAMYŠLENÍ

Vážené sestry, bratři a přátelé,

Před časem jsem obdržel dopis od Československé obce legionářské, z oddělení "Projektu péče o válečné veterány", tedy i veteránů třetího odboje. Sdělují, že mě navštíví. Smyslem této návštěvy bude nabídka sociální pomoci. Pochopitelně jsem jim poděkoval a rád, že se s nimi setkám. Prvou návštěvu učinili páni Šinkovec starší se synem Mgr. Pavlem Šinkovcem. (Dobrovolní pracovníci) Druhou návštěvu učinil pouze syn Mgr. Pavel Šinkovec, který mi předal časopis "Legionářský SMĚR" informující o historii legionářů, datující se od počátků jejich založení TG Masarykem, dále časopis "Válečný Veterán č. 3/2018" a podrobnější informace sociální pomoci.

Netušil jsem, že ještě existují, neboť poslední legionář zemřel před několika desetiletími. Pouze jsem věděl, že existuje spolek ANLET (Asociace Nositelů Legionářských Tradic).

Tato informace mne velmi zaujala a následně přivedla k zamyšlení, proč pod rouškou srdcervoucího dopisu ze srpna 2018 nařizuje t.zv. "VEDENÍ KPV ČR" (podle mého názoru AUTOKRATI) ukončení činnosti KPV ČR k 31.12.2019.

Věřím, že i vy se hluboce zamyslíte a na Shromáždění delegátů, konané 26.9.2018 (které opět bylo svoláno v rozporu s jejich Stanovami z r. 2017 a veškerá usnesení na něm presentována, nebudou tím platná), se vyjádříte na Sněmu konaném dne 24.10.2018, pro další existenci KPV ČR vzhledem k tomu, že KSČ–M stále existuje, bude existovat a nabývá na jejich vlivu.

Zdravím Franta Wiendl

Ps. Před odesláním tohoto dopisu jsem zjistil, že si musím připravit oběd a učinil jsem pauzu. Po obědě jsem objevil na internetu dopis bratra Pavla Horáka, který jste si také přečetli, v případě, že ne, doporučuji k přečtení. Mluví mi z duše. Také říká, jako já, že kdo žádá ukončení KPV ČR, může zcela demokraticky ukončit členství v KPV ČR a ponechat těm, kteří žádají další život konfederace.

Za nutné pokládám ještě napsat následující:

Jistě si uvědomujete názor br. L. ŽÍDKA, že dokud není ukončeno soudní jednání, mají právo vládnout dále, ale neříká, že na Sněmu konaném 2.12.2015 nezískali potřebný počet členů Předsednictva. Zvoleno bylo pouze 5 členů z potřebného počtu 11 členů). Tím nedosáhli na potřebných 50% členů, to znamená, že podle § 246 OZ nesměli kooptovat do Předsednictva další členy. (Dnes žijí pouze Leo Žídek a F. Šedivý. Proto jsem použil slova AUTOKRATÉ.

Zcela logicky jsem vyvodil, není-li ukončeno soudní jednání, nemají tito autokraté právo NAVRHOVAT ukončení činnosti KPV ČR.

Soudní jednání bude konáno 5.10.2018 v 9:00hod. u Městského soudu v Praze 2, se sídlem Slezská 9 v místnosti č. dv. 360/Slezská 3. patro. Jednání je veřejné, kdo máte zájem, dostavte se.

Podle mého názoru je také možnost, že bude soudní jednání odročeno, neboť soudkyně Vrchního soudu paní JUDr. Broučková požadovala na Městském soudu rozšířění důkazního materiálu, a tak bude záležet, zdali Městský soud tyto důkazy zvládl doložit.

Na chalupě dne 23.9.2018Konfederace politických vězňůPŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ KPV ČR, DNE 26. 9. 2018
a K PŘIPRAVOVANÉMU SNĚMU DNE 24. 10. 2018.

Vážené sestry a bratři,

po třiceti letech společného sdílení ideálů a celoživotního boje proti komunismu, nás vedení KPV ČR hodlá rozpustit a činnost ukončit.

Vyjadřuji svůj nesouhlas a protestuji proti jejich dlouhodobé neuvěřitelné ignoranci vůči celé členské základně. Není to poprvé, co vedení spolku prosazuje konec KPV ČR. Jistě si někteří z Vás pamatují na návrh předsednictva KPV na ukončení činnosti KPV, který předložili před lety na Radě KPV. Tenkrát se podařilo odvrátit hlasování bez toho, aniž by byla dána možnost vyjádření celé členské základně. Následná anketa mezi členy KPV ČR potvrdila, že si naprostá většina konec Konfederace politických vězňů nepřeje!

Tentokrát vedení našeho spolku zvolilo jinou taktiku.

1. Předpokládá, že nadcházející Sněm KPV ČR nebude opět usnášení schopný. V takovém případě bude členská základna KPV opět čelit útoku předsednictva na jeho zrušení .

2. Na Sněmu KPV ČR předloží "předsednictvo" společnou kandidátku a pokud dojde k jejich zvolení, budou znovu usilovat o ukončení činnosti KPV k 31. 12. 2019.

V programu Shromáždění delegátů KPV ze dne 30. 7. 2018, který nám rozeslalo předsednictvo, není vůbec připuštěna možnost pokračování KPV ČR. Naopak, dle programu by se měl rovnou volit likvidátor spolku.

Všichni si uvědomujeme stárnoucí členskou základnu. Realita je bohužel taková. Máme ale společné prožité vzpomínky, společná utrpení, kterými jsme si prošli. Naše organizace je třicet let součástí kulturního života v naší zemi, je obecně vnímána s vysokým kreditem a respektem. Sjednocuje nás v odpor proti komunismu, přinášíme svědectví mladé generaci. Připomínáme všechny hrůzy rudého útlaku a teroru. Kdo to bude dělat dál?!?!

O dalším směřování a osudu KPV ČR musí rozhodnout jedině celá členská základna. Nic jiného nepřichází v úvahu. "Vedení KPV" zneužívá problematičnost účasti starších a nemocných sester a bratrů na Sněmu. Předsednictvo a Ing. Matějíčková cynicky počítají s jejich nepřítomností tak, aby mohli náš spolek rozpustit. Tento scénář mi telefonicky potvrdili František Šedivý i Leo Žídek.

O zákulisních "manévrech" Ing. Blanky Matějíčkové ani nemluvě. Události kolem rekreačního střediska ve Smilovicích. Hulvátské jednání vůči správci střediska panu Brychovi, kterého máme všichni rádi. Podezřelé převody majetku KPV na rekr. středisko MF ve Smilovicích. Neschválené milionové platby právnímu zástupci Martínkovi z rozpočtu našeho spolku.

Netransparetnost čerpání finanční zdrojů. Velmi obecné informace o hospodaření spolku bez konkrétních údajů v nákladových položkách vyplácených jednotlivým subjektům (náklady na právní zastoupení, vyplacené mzdové prostředky, odměny, úhrady na cestovném, platby za pronájem apod.). Nikdo z řadových členů našeho spolku nemá prakticky žádný přehled ani vliv na hospodárný tok financí v rámci zajištění činnosti KPV ČR. Zpráva o hospodaření, kterou předkládá František Šedivý, je nekonkrétní, obecná, nic neříkající a nevypovídající o tom komu a kdy byly vyplacené mnohatisícové až milionové částky.

Dlouholetá neochota řešit spory mezi mukly za účasti smírčí komise (která je nefunkční). Rozhádanost, vulgarity, urážky, společné zákulisní manýry Blanky Matějíčkové a právního zástupce Martínka. Nezákonné hlasování, volba předsednictva, svévolná změna Stanov spolku. Vše v rozporu s demokracií, občanským zákoníkem i morálními hodnotami.

Členové Rady KPV ČR a SD při jednáních prakticky nepřináší žádnou iniciativu. S výjimkou několika jedinců je plénum pasivní, bez návrhů na případná usnesení. Bez aktivit, bez názoru. Žádné alternativy, diskuze, nebo veřejné vyjádření nesouhlasu. Nepřátelské pohledy, "Pohádat se, odhlasovat předložený návrh předsednictvem a domů, ať nám neujede vlak". Neumím si představit, že za těchto okolností je možná nějaká budoucí progrese, konstruktivní práce a vzájemný respekt.

V tomto směru i v mnoha ohledech vnímám vliv současného vedení KPV ČR i zaměstnankyně Ing. Blanky Matějíčkové pro celé naše společenství politických vězňů jako destruktivní a obávám se, nevratných následků (Smilovice). V každém případě se připravme na ofenzivní útok předsednictva na ukončení činnosti KPV ČR. Členská základna, až na malé výjimky, nemá dostatek informací a ani odvahy vyjádřit svůj kritický názor. Ve Zpravodaji KPV ČR nikdo z členů nenajde nic o probíhající krizi v KPV. Žádné relevantní informace o událostech v rekreačním středisku Smilovice. Žádnou informaci o vyplácení milionových odměn. Mnoho let nefunkční webové stránky. Žádný profil našeho spolku na sociální síti. Jako by jsme nebyli. V neposlední řadě ani žádná kritická sdělení, nebo mediální výstupy k současnému posilujícímu vlivu komunistů.

Je to smutné konstatování. Nezbývá než všemi prostředky bojovat "do posledního mukla". Bez angažovanosti to nepůjde.

Je nutné, aby všichni členové KPV ČR požadovali od svých zvolených delegátů jasné sdělení na probíhající krizi a v souladu s Občanským zákoníkem a "Stanovami spolku" je pověřily přednesením návrhu na usnesení na Shromáždění delegátů konaného dne 26.9.2018! Každý musíme přijmout zodpovědnost nad budoucností našeho spolku a pokud někteří z nás podporují destruktivní útoky současného předsednictva, nechť se k tomu přihlásí otevřeně. Kdo nechce být součástí našeho spolku, může zrušit své členství a svobodně odejít.

Pavel Horák, pobočka KPV ČR č. 60 TepliceKonfederace politických vězňůOTEVŘENÝ DOPIS

Vážené ústředí KPV

Vaši pozvánku na sněm 24.10.2018,jsem dostala v pátek 21.9.2018. Datum, kdy jste to psali je jednak srpen 2018, a pak 12.9.2018. To znamená, že z Prahy do Tišnova trvala cesta dopisu 9 dní. Žádáte, abychom se do 24.9.2018 přihlásili/nepřihlásili na sněm. Poslali jste to záměrně pozdě, a předem jste věděli, že termín nelze dodržet. Pokud jste chtěli, aby POTVRZENÍ o účasti/neúčasti došlo v termínu, měli jste dopis poslat dřív. Bylo na to dostatek času. Navyše program sněmu který jste přiložili k pozvánce je paskvil, který nemohl vymyslet nikdo jiný, než magistr Martinek. Zvlášť co se týče bodu 8!

Dovolíte si napsat, že v příštím roce to bude 30 let, co jsme se mohli svobodně nadechnout, a byla založena KPV. Teď o tom svobodném nadechnutí vaší příčinou nemůže být ani řeči. A na jakém konci cesty to stojíme? Kdyby se jednalo o vašem konci řádění na ústředí, to bych uznala. Ale někdo z vás rozhoduje o konci konfederace. Jakým právem si dovolujete, bez vědomí členské základny, co i jen pomyslet na ukončení KPV!

To není žádná realita všedních dnů, jak píšete. Realita je ta, že o všem rozhodujete sami a nám to předkladáte jako hotovou věc. Kdyby žil jen jeden jediný mukl, má právo být konfederace zachována, jako je zachována např: legionářská obec, i když už odešel na věčnost poslední původní legionář. Kdo vám to dovolil a kdo vás žádal o to, aby konfederace skončila? Dle mě NIKDO! Jen vy sami, kteří si hrajete na demokraty, ale vskutku se chováte jako komunisté, ne-li SS-áci.

Kolik to je malá hrstka muklů? 50? 100?, nebo 1000? Jak jsem už psala, kdyby byl jen jeden mukl, stojí za to spolek zachovat! i s pomocí rodinných příslušníků! Pokud se vám nelíbí dál pokračovat v KPV, tak můžete odejít, nikdo vás násilím nedrží.

Je nás ještě dost, kteří chceme v KPV pokračovat, a je to nadmíru důležité, protože pokud tu jsou komunisté, musí být i mukli, aby byli jako memento a důkaz, co si komunisté vůči nim dovolovali, jak byli mukli týráni, zavíráni jen proto, že měli jiný názor.

Proč tedy nepřijímáte nové členy, kteří léta žádají o vstup do KPV, ale legitimací se nedočkali. Akorát p.Matějíčková vstoupila nedávno do spolku a sama sobě vydala i legitimaci. A taky je jen příbuzná muklině Kavalírové. Ona může? druzí ne? Mnoho dětí, vnuků i pravnuků muklů žádají o vstup do konfederace a jsou to lidi, kteří chtějí zachovat myšlenku boje proti totalitě a nést štafetu politických vězňů dál. Odejděte, a předejte spolek těm, kteří chcou pokračovat v myšlenkách svých otců a matek. Děti, vnuci, pravnuci i přátelé můžou!! nahradit mukly, protože budou pokračovat v jejich šlépějích! Proč by to nebyla dle vás už dál KPV?! Protože si to vy nepřejete? Zdá se, že ano. Zachovat konfederaci je věc víc než nutná!

Pokud mě paměť neklame, tak o ukončení spolku jste přemýšleli už za života p.Kavalírové. Ze začátku jezdila do Smilovic na ozdravný pobyt do chaty č.2. Pak jste jezdit přestali, zdá se, že z důvodu, abyste dokázali, že se bez Smilovic zaobejdete. Pak jste ing.Brychovi,jako správci, přestali dávat instrukce, a seznamy muklů k rekreaci. Pak jste mu vzali jeho poctivě vedené sešity rekreantů s tím, že si to "jen" pujčujete. Nikdy jste mu sešity nevrátili.

Pak jste vloni ing.Brychovi telefonovala, aby ukázal chaty řediteli hotelu min. fin., prý proto, že oni chcou zakoupit chaty pro své lidi a neví jaký nábytek v chatách má být. To byla taková nehoráznost, podvod, klamství, lež, a dokonce lhal i ředitel hotelu ing.Brychovi do očí, i když velice dobře věděl, že chystáte machinace ze Smilovicemi.

Podali jsme předběžné opatření, které jste ignorovali a v likvidaci Smilovic jste pokračovali dál. Dle mě je to trestný čin!

A jak vypadá situace se Smilovicemi teď? Všechny věci, přístroje se už převezly na hotel, chystají se nějaké stavební úpravy, jako zazdívání komínů od krbů, prý aby nedošlo k požáru. Čtvt století měli muklové Smilovice v údržbě, a žádný požár nebyl. Kdo by asi topil v krbu při tropických teplotách? Pak byl ještě odhad chatek,teď mě napadá, nejedná se o peníze při likvidaci Smilovic? Pozemky mají obrovskou hodnotu.

Pak jste vyhodili toho nejlepšího a nejpoctivějšího správce, kterého kdy Smilovice měly, ing.Brychu. Prý pro ztrátu důvěry. Styďte se všichni, kteří v tom všem máte prsty.

Ano, patříme my, opozice k těm, kterým není lhostejný budoucí osud našeho spolku, proto ho chceme zachovat, zbavit se stávajícího vedení, hlavně p.ing.Matějíčkové, kterou považujeme za strůjce všeho zla.

A není pravda co tvrdíte,že by při pokračování KPV za nás,tedy za mukly, rozhodovali jiní. Spolek by vedli jak žijící muklové, tak potomci, kteří by pokračovali v tom, co jejich předci začali, a určitě líp, než vy.

Vy taky, ing.Matějíčková, nejste mukliní a přece rozhodujete o všem spolu s mgr.Martinkem, a 2 podpředsedové jen podepisují, co jim předložíte. Tak je to!

Mám obavy i o sněm, který připravujete. Jednací a hlasovací řád který jste vymysleli, je nepřijatelný. Opět z něho vyplývá, že opozice nedostane slovo, protože co si přejeme my, vy odmítáte a p.Šedivý na nás zařve "Drž Hubu", a budeme muset mlčet.

Píšete, že vy rozhodnete o tom, o čem se bude mluvit či diskutovat na sněmu, takže pokračování KPV, navrácení Smilovic muklům, nebude na pořadu dne. Oháníte se demokracií, ale víte vy vůbec co demokracie je? Demokracie je dialog a ten vy nevedete. Vy nenecháte mluvit oponenta, zažila jsem to několikrát na sněmu i radě.

Taky si přejeme, aby veřejnost měla o KPV to nejlepší mínění, ale s váma to zaručit nelze. Už o vás vědí investigativní novináři z TV Seznam, vědí,že na ústředí se dějí nekalé věci. Je jen otázkou času, kdy to vše co děláte bude zveřejněno.

Viera Mrázková, Halasova 998, Tišnov 66603Konfederace politických vězňů ... aby se to nikdy neopakovaloVáží si stát bývalých politických vězňů?
Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?
Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny? - Přepis VSV
O rehabilitaci politických vězňů rozhodovali i ti, co je dřív posílali za mříže
"Jste jako komunisté." Konfederaci politických vězňů chtějí zrušit, muklové se bouří

0