Další účelové překážky ke stíhání komunistického bachaře - poslance za KSČm RSDr. JUDr (SNB) Josefa Vondrušky

Dne 16.dubna 2008 jsem od Okresního státního zastupitelství v Liberci dostal usnesení s tím, že se moje stížnost proti odložení stíhání někdejšího komunistického bachaře z Minkovic JUDr. Josefa Vondrušky zamítá.

Státní zástupce Mgr. Miroslav Mareš ve svém sdělení uvadí, že moje námitky proti zastavení stíhání JUDr. Josefa Vondrušky jsou sice částečně důvodné a že můj otec skutečně zemřel dne 6.února 1986 tedy v době kdy jsem byl ve výkonu trestu v Minkovicích a ne 6 září 1986 jak uváděl ve svém usnesení ze dne 4.2.2008 policejní orgán ÚDV (kpt. PhDr. Eva Michálková).

Zde je nutno připomenout, že toto datum umrtí mého otce bylo pro celou věc klíčové, neboť poté, co mi bylo ve vězení toto úmrtí za přítomnosti Vondrušky sděleno s tím, že mi nebude umožněno se pohřbu účastnit jsem reagoval nepřátelskými výroky proti KSČ a tyto své výroky jsem doplnil slovy "mne nikdy nezlomíte!". Na to jsem byl odveden na trestní oddělení OVKT (Oddělení výkonu kázně a trestu) kde mne za tyto výroky tehdejší bachař Josef Vondruška nečekaně - zákeřně srazil ranou obuškem k zemi a to tak, že mne prudce bodnul na solar plexus a poté, co jsem v důsledku šokové bolesti upadl na zem odešel, aniž zjistil můj zdravotní stav. Upozorňuji, že to nebyl jediný můj fyzický střet s bachařem Vondruškou.

Ve svém usnesení mi státní zástupce Mgr. Miroslav Mareš dále sděluje, že ve věci pochybení s datem úmrtí mého otce došlo při vyšetřování na Magistrátě města Přerova. Dále státní zástupce Mgr. Miroslav Mareš uvádí, že JUDr. Josef Vondruška byl v době od 12.8.1984 do 22.7.1988 převelen k výkonu služby u útvaru FMV, resp. k dennímu studiu VŠ SNB (pozn. já byl do NVÚ Minkovice převezen z vazby STB Ostrava dne 17.7.1984). Tedy šetřením se nepodařilo prokázat, že by JUDr. Vondruška mohl být v inkriminovanou dobu přítomen v NVÚ Minkovice. Ve prospěch JUDr. Vondušky vypovídá Miroslav Šimek (moje pozn.jde o bachaře, který byl v Minkovicích stejná komunistická bestie jako Vondruška, snad i horší) , který sice uvedl, že studující příslušníci měli přístup do věznice, ale že nemohli vykonávat službu.

Státní zástupce Mgr. Miroslav Mareš toto uzavírá s tím, že přítomnost JUDr. Josefa Vondrušky již dnes nelze zjistit, neboť Vězeňská služba ČR skartovala dokumenty o evidenci příchodů a odchodů. Toto své vyjádření o zamítnutí mé stížnosti proti odložení trestního stíhání státní zástupce Mgr. Miroslav Mareš uzavírá poučením: "Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná" s datem, razítkem a podpisem "V Liberci dne 10.4.2008".

Po přečtení tohoto usnesení jsem na krátkou dobu nabyl dojmu, že po těchto a podobných mnohaletých strastiplných zkušenostech s komunistickou a postkomunistickou justicí a bezpečnostním aparátem ČR by asi bylo nejlepším řešením vzít spravedlnost do vlastních rukou. Samozřejmě, že tak činit nebudu, byla by to cesta do pekel, ale nemohu prostě zůstat v této věci nečinný.

Vladimír Hučín, v Přerově dne 16.dubna 2008

0