Stížnost na protiprávní jednání Ústředí KPV ČR

Na základě mimořádného zasedání Okr. pobočky KPV Přerov spolu s dalšími představiteli poboček KPV bylo na adresu Ústřední revizní komise KPV ČR zaslána následující žádost ve věci protiprávního jednání Ústředí KPV ČR.

Titl.
Ústřední revizní komise KPV ČR,
do rukou předsedkyně sestry Anny Honové,
Ptylova 29, 688 01
Uherský Brod

Věc: Žádost o urychlené zrušení protiprávního jednání Ústředí KPV ČR

V měsíci březnu t.r. byl v rozporu se Stanovami vyloučen z řad členů KPV ČR br. František Zahrádka. Na Radě dne 13. května t.r. byli z řad členů KPV ČR vyloučeni bří. plk.Josef Hejtmánek a František Přeslička a v rozporu s rozhodnutím Smírčí komise ze dne 18. dubna 2007 nebylo doposud zrušeno pozastavené členství br. Vladimíra Hučína.

Níže podepsaní žádají o urychlené projednání této záležitosti. V neposlední řadě také proto, že jsme mediálně žádáni o vysvětlení nepochopitelného jednání orgánů KPV ČR.

Podepsáni

br. Josef Hejtmánek
br. Vladimír Hučín
br. Antonín Kment
br. Cyril Michalov
br. František Přeslička
br. František Zahrádka

V Přerově dne 20. července 2009

Rozdělovník:
Ústřední revizní komise KPV ČR
Ústředí KPV ČR
Smírčí komise KPV ČRReakce Ústřední revizní komise KPV ČR

Na adresu KPV Přerov byl doručen dopis s následujícím textem:

Zápis z jednání Ústřední revizní komise KPV ČR dne 4.8.2009

Zasedání Ústřední revizní komise bylo na dnešní den svoláno na žádost signatářů dopisu ze dne 20.7.2009. Podle rozdělovníků tento dopis obdržela rovněž Smírčí komise a Ústředí KPV ČR.

Účastníci mimořádného zasedání ÚRK KPV ČR:
Předsedkyně: Anna Honová
Členové:
Vlastislava Zenáhlíková
Milena Blatná
Josef Suchomel
René Trunků
Jaroslav Vaculík

Všichni členové komise se shodli na názoru, že stížnost uvedených bratří je oprávněná, poněvadž podle článku 8 Stanov KPV ČR může člena vyloučit pouze členská schůze pobočky. Předsednictvo ani Rada nemají oprávnění členy KPV ČR vylučovat.

Důvodem k vyloučení nemůže být kritika, byť neopodstatněná, poněvadž podle Listiny práv a svobod má každý právo na šíření informací a názorů, které může být omezeno pouze zákonem a rozhodnutím nezávislého soudu.

Od založení KPV ČR je zásadou a úlohou této organizace pěstovat vědomí pospolitosti, hájit společné zájmy, všestranně podporovat úsilí o posílení svobody a demokracie v České republice, zejména dbát na dodržení zásad zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, přijatých dne 10.prosince 1948 Valným shromážděním Spojených národů, jakož i v Listině občanských práv a svobod. TYTO ZÁSADY BY MĚLI VŠICHNI ČLENOVÉ KPV ČR DODRŽOVAT.

V Brně dne 4. srpna 2009

Podpisy výše uvedených členů.

0