Zpráva StB o nepřátelské činnosti v okrese Přerov

Zpráva StB o nepřátelské činnosti v okrese Přerov

v Přerově dne 14. 9.1989

TAJNÉ

výtisk č.: 4
počet listů: 5

Zpráva o nepřátelské činnosti aktivních jednotlivců a skupin z řad antisocialistických sil v okrese, zkušenosti a účinnost preventivních a rozkladných opatření prováděných silami SNB cestou stranických, státních, hospodářských a jiných orgánů a organizací.

Obsah : Situace
Navrhovaná opatření

Předkládá:
zástupce náčelníka OS SNB
pro StB Přerov
pplk. PhDr. BLAHETA Zdeněk

Realizaci procesu přestavby hospodářského mechanismu, jehož program byt navržen prosincovým zasedáním ÚV KSČ v roce 1987, dochází k uvolňování vnitropolitických vztahů a rozvoji demokratizačního procesu uvnitř společnosti. Tento pozitivní proces je však od samého počátku intenzivně narušován nepřátelským působením vnějšího i vnitrního protivníka. Pod vlivem události v SSSR, PLR a MLR dochází k aktivizaci opozičních sil, které jsou reprezentovány zejména CH-77, VONS, HOS, NMS, SPUSA, ČESKÉ DĚTI, ISO a další tzv. nezávislými občanskými iniciativami, včetně náboženských extrémistů působících v nelegálních církevních strukturách.

Rozpracováním báze antisocialistických sil jsou soustavně registrovány požadavky signaluzující zvýšenou aktivizaci v nepřátelské činnosti vůči našemu soc. státnímu zřízení a vedoucí úlohy KSČ. Největší aktivitu v nepřátelské činnosti vyvíjí členové a přívrženci CH-77, kteří se seskupuji kolem signatáře a mluvčího CH-77 Ing. Tomáše HRADÍLKA z Lipníka n/B. Jmenovaný kolem sebe soustředil okolo 50 signatářů a přívrženců CH-77 se kterými organizoval účast na různých nepovolených demonstracích a v neposlední řadě organizoval podpisovou akci na podporu nepřátelské výzvy "Několik vět".

Ing. Tomáš HRADÍLEK se prezentuje jako vůdčí osobnost opozičních sil v celém Sm kraji, tyto se snaží koordinovat a sjednocovat a zaměřuje se na formováni co nejširší palety různých nepřátelských uskupení. V rámci okresu Přerov byl iniciátorem vzniku SPUSA a HOSu.

Protistátně zaměřená skupina SPUSA byla vytvořena na základě požadavků CH-77, vybudovat legální kontakt na ZÚ USA, případně další západní kapitál. státy. V současné době v rámci okresu působí v této nelegální skupině cca 40 osob, které jsou zároveň členy různých nezávislých iniciativ. Ing. HRADÍLEK vystupuje jako člen přípravného výboru a přední aktivista tohoto uskupení, jeho zájmem je tuto organizaci rozšířit a stmelit a po vyloučeni kriminálních a deklasovaných živlů, tuto pozvednout na takovou úroveň, aby mohla vést dialog se státními a stranickými orgány.

Uskupení HOSu představuje v současné době nejaktivnější složku všech opozičních sil a svým programovým prohlášením se hlásí k likvidaci komunistů a destrukci samotných základů socialistického zřízení. V Sm kraji je zákládajícím členem opět Ing. Tomáš HRADÍLEK, který je členem Koordinačního výboru, kde nekompromisně prosazuje programové prohlášení. V okrese působí kolem 30-ti členů HOSu, kteří jsou převážně signatáři nebo příznivci CH-77.

Mimo Ing. HRADÍLKA se na okrese Přerov prosazuji do čela opozičního hnuti i další osoby. Jedná se zejména o Vladimíra HUČÍNA 3x soudně trestaného za protistátní činnost, který vystupuje jako příznivec CH-77, ale zejména se snaží vystupovat v HOSu, který nejlépe odpovídá jeho mentalitě.

Charta se pro své záměry snaží využívat masy věřících občanů, které podněcuje proti státní správě. Za tímto záměrem navázal Ing. HRADÍLEK kontakt s člením představitelem nelegálních církevních struktur a náboženským aktivistou Františkem ADAMÍKEM z Přerova.

Na základě dosavadních poznatků lze konstatovat, že Ing. HRADÍLKOVI se z části daří realizovat záměr získat na podporu CH-77 jednotlivě působící nepřátelské uskupeni v rámci okresu Přerov, což lze dokladovat úzkou spolupráci HRADÍLKA, ADAMÍKA a HUČÍNA.

Všichni jmenovaní byli za svou protistátní činnost soudně trestáni, nadále setrvávají na svých negativních pozicích a v této činnosti i nadále hodlají aktivně pokračovat. Ve své činnosti jdou však na hranu zákonných norem, postih je mnohdy dle platných právních norem nerealizovatelný.

Nepřátelské působení antisocialistických sil je pod stálou operativní kontrolou, daří se však získávat poznatky o jejich záměrech a tyto přijetím vhodných opatřeni eliminovat.

Jako nejúčinnější opatření k eliminaci protispolečenských a protistátně orientovaných činností nepřátelských sil, bylo prováděni preventivně výchovných opatření. Tato profylaktická opatření byla prováděna zejména v období zvýšené aktivizace nepřátelských sil v měsíci lednu a únoru 1989 v Praze. Dále na základě získaných poznatků o přípravách opozičních sil na zneužití prvomájových oslav a zejména v období připrav na hromadná protispolečenská vystoupeni v období 21. srpna 1989. Vůči hlavním organizátorům bylo uplatněno ustanovení § 23 zák. č. 40/74 Sb. a s dalšími aktivisty byly provedeny profylaktické pohovory s kladným výsledkem. Tato opatření splnila stanovené cíle nepřipustit narušení veřejného klidu a pořádku.

V součinnosti s OV KSČ a Okresní prokuraturou byla v zárodku podchycena podpisová akce organizovaná zahraničními IOC na podporu nepřátelské výzvy "Několik vět".

Mimo uvedené profylaktické pohovory jsou již delší dobu využívány některé formy netradiční preventivní činnosti a to odebíráni vzorků písma všem vytěžovaným, předvedeným, vyslýchaným a realizovaným osobám. Tato forma netradiční prevence se kladně odrazila ve snížení závadových nápisů v rámci celého okresu Přerov.

V posledni době se zlepšila součinnost při prováděných preventivních opatřeních cestou státních a hospodářských orgánů a organizaci. Jako přiklad lze uvést s.p. MEOPTA a Sm. dřevařské závody Lipník n/B., neboť v těchto podnicích se snaží podchycovat osoby se sklonem k pácháni protistátní a protispol. činnosti a jsou nápomocny při eliminaci jejich nepřátelských záměrů.

V rámci opatření, která jsou prováděna u příležitosti významných výročí a státních svátků, byly rozpracovány plány zájmových míst, kde v minulosti docházelo k výskytům závadových a protistátních nápisů. Tyto prostory jsou pod pravidelnou kontrolou oper. prác. OS SNB.

Celkově lze hodnotit účinnost preventivních a rozkladných opatření prováděných silami SNB jako dobrou, neboť tato opatření měla vesměs kladný účinek a daří se včas podchycovat a eliminovat nepřátelskou činnost antisocialistických sil.

Opatření:

- nadále zkvalitňovat operativní kontrolu u všech antisocialistických sil v okrese Přerov prostředky O-StB tak, aby byly včas podchyceny snahy jednotlivou a skupin o podvratnou činnost vůči našemu soc. zřízení a KSČ

- v rámci aktivizace opozičních sil v probíhajícím procesu přestavby a demokratizace společnosti zkvalitnit součinnost s jednotlivými útvary VB v rámci OS SNB, dále pak CZV KSČ na podnicích s cílem včasného předáváni poznatků k činnosti nepřátelsky zaměřených osob

- za využiti všech dostupných operativních prostředků a sil včas podchytit nepřátelské snahy signatářů a stoupenců CH-77 a jiných nezávislých iniciativ působících na okrese Přerov s cílem tyto včasným a vhodným opatřením eliminoval, v případě zjištěni závažnějších poznatků tyto dokumentovat a předávat k realizaci odb. vyšetřováni S-StB, připadne odd. vyšetřováni VB OS SNB Přerov.

- nadále prohlubovat součinnost při prováděných preventivních opatřeních se stranickými, státními, hospodářskými orgány a organizacemi vůči nepřátelské činnosti opozičních sil v rámci teritoria okr. Přerov.

Termín: úkol stálý zodpovídá: 0-StB Přerov

Vyhotoveno v 8 výtiscích o 5 listech:
výt.č.1 - náčelník OS SNB
2 - Z N OS SNB pro StB
3 - Z N OS SNB pro VB
4 - Z N OS SNB pro PVP
5 - N O V VB
6 - předseda CUV KSČ
7 - 000 OS SNS
8 - 000 KS SNB

pramen.

Diskuse:
v ČR je spíše hrou v

v ČR je spíše hrou v loterii, kdy si občan může jen vsadit na to, jestli narazí (snad) na někoho z těch pěti procent "slušných soudců", nebo na někoho z těch zbývajících 95 procent gaunerů, darebáků, zločinců a ničemů. Ti se spíše bojí Klause, než Hučína, a proto raději vyhoví Klausovi. Ten se zase víc bojí Hučína, než následků a důsledků jakéhokoliv svého zločinného jednání. Dnes již prozrazenému agentu Moskvy Klausovi nejvíce na Hučínovi vadí, že chce stále otvírat pozadí sametového podvodu, ve kterém Klaus hrál a stále.
Od Anonym v Po, 2010-05-24 07:07

Diskuse k tomuto tématu už byla uzavřena.

0