Dopis z KPV

Dopis z KPV

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR
Škrétova 6, 120 00 Praha 2, tel. 224 230 608, e-mail: ustredi@kpv-cr.cz

Vážený pan
Vladimír Hučín
[adresa]

Naše značka: 155/10
Vyřizuje/telefon: Ing.B.Matějíčková / 224 230 608
Datum: 07.06.2010

Věc: Výzva k vrácení členské legitimace

Vážený bratře,

Stanovy KPV ČR z roku 2004 (dále jen Stanovy) sice neznají možnost jiného vyloučení člena KPV ČR, než členskou schůzí ve shodě se Stanovami podle jejich čl. 8 odst 1, písmeno c.

To však neznamená, že by nemohlo dojít k zániku členství jiným způsobem, protože by jinak neexistovala ani možnost prosazení Stanov např. v případech, kdy se po vzniku členství konkrétního občana zjistí, že jsou u něj překážky pro členství, respektive kdy člen neplní své členské povinnosti (článek 7 odst.7 Stanov), tím, že v rozporu se Stanovami (viz čl. 3 odst. 3 Stanov) zasahuje do občanské cti politického vězně (srov. §11 o.z.) nebo dokonce vystupuje proti zájmům politických vězňů sdružených v KPV ČR (viz čl. 3 ods.3).

Závažnost Tvého jednání odůvodnila opatření Předsednictva KPV ČR směřující k důkladnému vyšetření věci a neprodlené ochraně zájmů celé KPV ČR ještě před skončením vyšetřování pozastavením členství (srov. článek 17 odst. 1 Stanov).

Pokud členská schůze zůstala nečinná a nehodlala vyloučit člena pro jednání, které je v rozporu s ochranou občanských, politických a sociálních práv a ostatních oprávněných zájmů politických vězňů, nezbylo, než požádat Smírčí komisi ve smyslu čl. 19 Stanov, aby vyslovila zánik členství takového člena (článek 8 odst.1 písmo Stanov).

Pokud bylo dáno důvodné podezření, že jsi svým jednáním vážně ohrozil občanskou čest člena KPV ČR gen.por. v.v. Radovana Procházky, tedy jsi jednal V rozporu s článkem 3 odst. 3 Stanov a to ačkoliv jsi jednoznačně povinen Stanovy dodrŽovat (viz čl. 7 odst. 4, písm. a) Stanov), bylo na místě do vyšetření věci pozastavit Tvé členství, s nímŽ je jednání proti občanským a dalším právům politického vězně neslučitelné.

Jedna ze základních podmínek pro členství, uvedeno ve Stanovách, je soudní rehabilitace. pobočka Přerov tě přijala bez této podmínky. PředloŽení soudních spisů k objasnění záležitosti Tvůj právní zástupce bez udání důvodu odmítl.

Předsednictvo KPV ČR vzalo rozhodnutí VS KPV ČR ze dne 14.12.2006 o vyloučení na vědomí.

Předsednictvo KPV ČR vzalo na vědomí zápis - stanovisko BBK KPV ČR z roku 2006.

Na pokyn Předsednictva KPV ČR ze dne 05.05.2010 a Přípravné komise ze dne l0.05.2010, Tě žádáme do 10 dnů o vrácení členské legitimace KPV ČR.

(kulaté razítko KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR ÚSTŘEDÍ 1)
(podpis)
Leo Žídek
předseda politické komise

(podpis)
Zdeněk Kovařík
místopředseda KPV ČR

(podpis)
MUDr. NaděŽda Kavalírová
předsedkyně KPV ČR

0