Poslankyně KSČM podaly oznámení na Mašínovou

Poslankyně KSČM podaly oznámení na Mašínovou

Ilustrační foto: vlevo Marie Nedvědová, vpravo Marta Semelová.

[Celou zprávu ČTK si přečtěte ZDE] 21.11.2011Zdena Mašínová hovoří o ocenění pro své bratry

Zdena Mašínová: nikoli falešné hrdinství, ale nutnost

Zdena Mašínová: Žádná revoluce! Listopad byl happening

Paní Mašínová o současné demokracii

Výrok předsedy KSČM o bratrech Mašínových
Trestní oznámení na Zdenu Mašínovou

Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marta Semelová a JUDr. Marie Nedvědová podaly 9. 11. 2011 Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3 trestní oznámení na Zdenu Mašínovou a další zatím nezjištěné osoby pro přečin schvalování trestného činu, případně další trestné činy. V něm se uvádí:

Podáváme na Zdenu Mašínovou trestní oznámení pro přečin schvalování trestného činu podle § 365 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se dopustila svými výroky na adresu tzv. skupiny bratří Mašínů dne 31.10.2011 na Vysoké škole ekonomické v Praze při přednášce Život a boj bratří Mašínů. Tohoto přečinu se dopustí ten, kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele. Podle sdělení tisku hned na začátku přednášky Zdena Mašínová řekla, že činy svých bratrů vždycky podporovala a schvalovala je, přičemž litovala, že se v důsledku svého fyzického postižení nemohla do jejich činnosti přímo zapojit a pomáhat jim. Podle tiskové zprávy dále řekla, že zabíjet komunisty bylo správné. Takováto vyjádření mohou naplnit též skutkovou podstatu přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 tr. zákoníku, eventuálně i přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 tr. zákoníku. Přitom členové tzv. skupiny bratří Mašínů se dopouštěli řady činů, které jsou stíhány a odsuzovány v každé společnosti, a to včetně vražd a loupeží.

Konkrétně bratr Zdeny Mašínové Ctirad Mašín byl stíhán mimo jiné pro trestné činy sabotáže podle § 84 odst. 1 písm. a), b), odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákona, vraždy podle § 216 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c) tr. zákona, a pokusu trestného činu vraždy podle § 5; § 216 odst. 1, odst. 2 písm. a),b), c) tr. zákona, vždy platného v době spáchání těchto skutků. Sám Ctirad Mašín tyto skutky nejen nepopíral, ale dokonce se k nim i hrdě hlásil.

Jak přitom vyplývá z právního rozboru jen jednoho ze skutků, který je považován za nehrdinštější z jejich činů, Ctirad Mašín, Milan Paumer a Zbyněk Janata se dne 28. září 1951 rozhodli opatřit další zbraně, a proto přepadli služebnu SNB v Čelákovicích. Příslušníka SNB Jaroslava Honzátka, který toho dne zastupoval za kolegu, vylákali ze služebny pod záminkou dopravní nehody , poté ho odzbrojili, svázali a vrátili se s ním na služebnu. Zde odcizili několik samopalů, pistole a střelivo. Chloroformem omámeného a spoutaného Honzátka podřízl Ctirad Mašín dýkou. Vražda byla původně považována za loupežné přepadení a její politické podbarvení vyšlo najevo až v souvislosti se soudním řízením s částí skupiny, která byla zadržena a odsouzena. Jestliže se hovoří o údajně odbojovém charakteru skupiny a jejím ozbrojeném odporu proti tzv. komunistickému režimu, pak by byla tato vražda současně v rozporu se zásadami válečného práva v užším smyslu a je s ohledem na mezinárodní právo válečným zločinem. Jednání celé uvedené skupiny je v rozporu se zásadami a zákazy, jež zakotvovala třetí Ženevská konvence z roku 1949. Ta doplnila a rozšířila do té doby platný Řád pozemní války (součást Haagských úmluv o zákonech a obyčejích pozemní války z let 1899 a 1907) a Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci z roku 1929 (č. 22/1938 Sb.) Přitom i pokud by Československo ve válečném stavu v době jednání Mašínů nebylo, stále by třetí Ženevská konvence na jednání skupiny dopadala, neboť konvence zmiňuje i vnitrostátní konflikty a i v těchto případech zdůrazňuje zákaz útoků na život a zdraví zajatců, zejména vraždy ve všech formách.

Shrňme ve stručnosti důležité body právního vývoje kauzy:

Usnesením generální prokuratury ze dne 31.12.1954 bylo trestní stíhání bratří Mašínů a Paumera přerušeno až do jejich dopadení.

Dne 29.1.1955 odsouzeno 17 osob v procesu Ctibor Novák a spol., tři z nich byli popraveni.

Dne 31.7.1995 vyšetřovatel ÚDV rozhodl o zastavení trestního stíhání, neboť dílem je trestní stíhání promlčeno a dílem nejsou skutky trestnými činy. Poukázal přitom na skutečnost, že po roce 1955 nebylo pokračováno v trestním stíhání ač mohlo a mělo a generální prokurátor byl z tohoto hlediska 35 let nečinný. Toto usnesení zrušilo Městské státní zastupitelství a zároveň vydalo vlastní usnesení.

Městský státní zástupce v Praze odložil dne 28.srpna 1995 trestní stíhání proti
- Ctiradu Mašínovi - sabotáž, vražda, pokusu trestného činu vraždy, velezrada a vyzvědačství,
- Josefu Mašinovi - sabotáž, vražda, pokusu trestného činu vraždy, velezrada a vyzvědačství a
- Milanu Paumerovi - sabotáž, pomoci k trestnému činu vraždy, zběhnutí, velezrada a vyzvědačství (vše kvalifikováno podle zákona č.86/1950 Sb.),
protože dílem bylo podle jeho názoru trestní stíhání promlčeno a dílem nebyly skutky trestnými činy. V odůvodnění se konstatuje, že bratři Mašínové ani Milan Paumer se nenacházeli v pozici obviněných, neboť právní řád platný v době spáchání trestných činů (zákon č.86/1950 Sb. ve znění pozdějších předpisů) neumožňoval stíhat osoby uprchlé, kterým nebylo možné předat oznámení o zahájení trestního stíhání. Věc tedy nebylo možné objasnit v přípravném řízení. Tato překážka (útěk do ciziny) však pominula dnem 1. ledna 1957, kdy vstoupil v platnost zákon č.64/1956 Sb., který v § 321 a dále umožňoval vést trestní řízení i proti uprchlým jedincům. Během následujících dvaceti let však ani ze strany prokurátora ani ze strany soudu nebyla učiněna opatření k jejich trestnímu stíhání. Případná trestnost tak podle něj zanikla promlčením ke dni 1.ledna 1977. To však neplatí, pokud by jejich jednání bylo posouzeno jako válečné zločiny ve smyslu výše uvedených mezinárodněprávních dokumentů a smluv.

I přes časový odstup od jednání Mašínů a jejich skupiny nelze jednání, kterého se dopustili, posoudit jinak, než podle nyní platného trestního zákoníku jako zločiny (vražda - nyní § 140, sabotáž § 314), kde jsou trestní sazby nejméně od 10 do 18 let. Jednání Zdeny Mašínové proto naplňuje po objektivní i subjektivní stránce znaky skutkové podstaty uvedených přečinů, a proto podáváme toto trestní oznámení.

Současně žádáme, abychom byli v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 tr.ř. vyrozuměni o učiněných opatřeních.

Praha, 9.11.2011
Mgr. Marta Semelová
JUDr. Marie Nedvědová

Svaz mladých komunistů Československa 20.11.2011
[Svaz mladých komunistů Československa je občanským sdružením zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR 29.10.2008 (IČO: 26580861).]Drzost komunistů nezná mezí

Konzervativní strana je rozhořčena nehoráznou a drzou provokací Komunistické strany Čech a Moravy, jejíž poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová podaly trestní oznámení na statečnou ženu, paní Zdenku Mašínovou, sestru protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínů. Komunistické poslankyně opírají své trestní oznámení o vystoupení paní Zdenky na Vysoké škole ekonomické v Praze 31. října t.r. V přednášce Život a boj bratří Mašínů si jejich sestra „dovolila" říci, že činy svých bratrů vždy podporovala a schvalovala, přičemž litovala, že se v důsledku svého postižení nemohla do jejich činnosti přímo zapojit.

Konzervativní strana, jejímž vzácným a váženým členem byl jeden z hrdinů odbojové skupiny bratří Mašínů, pan Milan Paumer, také schvaluje ozbrojený protikomunistický odboj, který byl i vysokými státními představiteli, premiérem Nečasem, ministrem obrany Vondrou a dalšími označen jako úctyhodný a legitimní. Nebyli to protikomunističtí odbojáři, ale zločinný a zavrženíhodný komunistický režim, kdo vyhlásil vlastnímu národu třídní boj. Jeho tehdejší stoupenci, stejně jako jeho současní obdivovatelé, si nezaslouží nic jiného, než hluboké opovržení.

Konzervativní strana je nynější komunistickou provokací upevněna ve svém názoru, že rozpustit Komunistickou stranu Čech a Moravy nebo alespoň přinutit ji vzdát se své zločinecké ideologie a názvu, který ji inzeruje, je stále aktuální, a doufá, že vláda v nejbližších dnech podá v tomto smyslu konečně kvalifikovaný a dostatečně odůvodněný návrh Nejvyššímu správnímu soudu. Komunistické poslankyně nám totiž názorně doložily skutečnou nepoučitelnost komunistů. Svým neobyčejně hrubým činem vcelku jednoznačně ukazují míru neúcty členů této strany vůči těm, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za naši svobodu proti dvěma nejhrůznějším totalitám lidských dějin. Stejně tak nepřehlédnutelně naznačují, co by se stalo, kdybychom jim - prakticky nezměněným - umožnili vládnout.

Samotné komunistické poslankyně pak jednají jednoznačně v protikladu se zákonem č. 198/93 Sb., který definuje zločinný režim a připomíná nám, kdo je hoden naší úcty. Komunistická strana je nepochybně stranou extremistickou - jak je patrné, pro její poslance jejich slib, že budou respektovat zákony, nic neznamená. Namísto toho se vědomě dopouštějí pomluv a nactiutrhání.

Konzervativní strana je připravena, stejně jako paní Zdenka Mašínová, stanout za svůj názor na činy odbojové skupiny bratří Mašínů na lavici obžalovaných. Spíše než paní Zdenka Mašínová však patří v právním státě před soud komunističtí zločinci a ti, kteří jejich zločiny omlouvají, relativizují či dokonce vychvalují.

Stanovisko Konzervativní strany 22.11.2011Zrůdo, přestaň prznit děti! Sestra Mašínů účtuje s rudou poslankyní

Zrůda prznící děti. Sestra posledního žijícího člena odbojové skupiny bratří Mašínů Zdena si takhle drsně v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz došlápla na učitelku a komunistickou poslankyni Martu Semelovou. O šéfce konfederace politických vězňů Naděždě Kavalírové pro změnu prohlásila, že je osobou bez ostychu. Obě napadené ženy nad tím kroutí hlavou. Semelová jí nejmenovitě vzkazuje, ať si do zrůd nadává svým bratřím, Kavalírová ji prý vytěsnila ze svého života a už se k tomu nechce vracet.

"Děsím se současné KSČM. Je to strašné, když Semelová se zatnutou pěstí vyzpěvuje internacionálu. A to je kantorka. Divím se, že se proti ní rodiče nějak nepostaví. Že jim nevadí, když jim przní děti taková zrůda. Mladou generaci lituji. Nemá zkušenosti s totalitou, která se s takovými lidmi plíživě vrací. Teď nepřijde žádný Gottwald anebo prohnaný Husák, ale posouvá se to podobně jako vedle v Rusku, kde vládne neostalinista Putin. No a na pražském Hradě sedí člověk, který si k podobným neostalinistům jezdí pro ceny za ty svoje šplechty, co píše," nemaže se s tím Zdena Mašínová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, když naznačuje rudou budoucnost Česka.

Semelová: Zrůdy zabíjejí civilisty

"Osobně takové výrazy nepoužívám. Nicméně, kdo je používá, měl by jimi spíše titulovat lidi, co zákeřně zabíjejí civilisty," oplácí stejnou mincí poslankyně KSČM Marta Semelová, která učila na pražské základní škole matematiku, tělesnou výchovu, český jazyk a vlastivědu. Česká školní inspekce však u ní v hodinách neprokázala porušení školního zákona. Semelová již jako poslankyně několikrát protestovala proti zpolitizování školství. Bylo by podle ní objektivní, aby na školách vedle politických vězňů hovořili i exponenti komunistického režimu anebo členové organizací jako třeba Klub Julia Fučíka. Ostatně před pár dny spolu s poslaneckou kolegyní Marií Nedvědovou zažalovala právě Zdenu Mašínovou za to, že na jedné z přednášek uvedla, že být zdravější, přidala by se v protikomunistickém odboji k bratrům.

"Když mě pozvou, jezdím na školy. Má to pro mě význam, protože mladí lidé jeví zájem. Na právnické fakultě v Brně jsem se nedávno zúčastnila diskuze o zákazu zločinecké organizace KSČM. Petr Pithart tam zmínil, že bude do budoucna zlikvidována demokraticky volbami. Ptala jsem se, jestli to myslí vážně a pak si ještě přisadila. Bylo vidět, že se o něj pokouší infarkt. V anketě pak byla většina pro zrušení komunistů," sděluje setra bratří Mašínů, z nichž už žije pouze Josef. Obyvatelka Olomouce, která na začátku listopadu oslavila osmasedmdesáté narozeniny, prý jezdí debatovat i mezi nejvyšší ročníky základních škol a na gymnázia.

Kavalírová: Jde to mimo mě

Ostatně Mašínová se pouští i do opětovné kritiky předsedkyně konfederace politických vězňů Naděždy Kavalírové. V její přítomnosti kdysi odmítla převzít od ministryně obrany Vlasty Parkanové vyznamenání pro svého otce, významného protinacistického odbojáře Josefa Mašína, a nyní vše opakuje. "Lidé, co taková ocenění dostanou, by měli být vzorem dalším generacím, což paní Kavalírová v žádném případě není. Jde o bezostyšnou osobu, která kolaborovala s minulým režimem. Je totiž nemyslitelné, aby někdo byl třeba ve svazu žen s Marií Kabrhelovou, zaměstnancem rudého ministerstva, a nekolaboroval s režimem. Já tady žila. Nikdo mě neošálí," říká ParlamentnímListům.cz Zdena Mašínová.

"Nevím, proč mě stále napadá. Nechápu, proč to dělá. Já ji nenapadám. Vynechala jsem ji ze svého života. Jde to mimo mě. A dál již není co komentovat," reaguje pro ParlamentníListy.cz Naděžda Kavalírová. Na sněmu konfederace poltických vězňů (KPV) byla před několika měsíci právě v Olomouci opět zvolena předsedkyní. Mašínová nicméně zavrhuje celé vedení konfederace. Vyčítá mu, jak se zachovalo při soudu s protikomunistickým bojovníkem Vladimírem Hučínem. Vedení mu tehdy pozastavilo členství v KPV. "Jsou mafiánskou společností. Je to ostuda a hnus," rozčiluje se Mašínová.

Její nenávist vůči bývalému režimu a jeho pohrobkům má velmi hluboké kořeny a hlavním důvodem je smrt matky. "Byla to největší ztráta. Nikdy jsme se s tím nevyrovnala a nikdy neodpustím. To, že zločinci režimu zůstali nepotrestáni je taky neodpustitelné," dodává nekompromisně. Zdena Mašínová starší byla v roce 1953 zatčena za odbojovou činnost svých synů. Už těžce nemocná byla ve vykonstruovaném procesu za velezradu a špionáž odsouzena k pětadvaceti letům žaláře. Následně byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích. Zde se její stav, trpěla rakovinou střeva, ještě více zhoršil a roku 1956 zemřela. Pohřbena byla do hromadného hrobu v Praze.

Jan Rychetský Parlamentní listy 24.11.2011Nechte Zdenu Mašínovou na pokoji!

Vždycky, když si člověk myslí, že už ho nemůže nic překvapit, následuje šok. Tím posledním pro mě byla zpráva o trestním oznámení na Zdenu Mašinovou ml., sestru slavných bratrů Ctirada a Josefa.

Čtu – a nevěřím svým očím. Trestní oznámení, evidentně politické povahy, podaly dvě komunistky - ženy (v tomto ohledu horší komunistů - mužů). Kdyby se mi ten výraz tak nehnusil, napsal bych, že té hanebnosti se dopustily dvě soudružky. Marta Semelová a Marie Nedvědová.

Nejen hanebnosti. Také obludnosti, drzosti, opovážlivosti. Poslankyně strany, která není ničím jiným než pohrobkem partaje, za níž jsou stovky popravených, tisíce mučených, nespočet zničených životů a osudů, potoky krve a nepopsatelná velikost lidského utrpení, jsou natolik nestoudné, že si dovolí udělat něco tak odporného, jako zažalovat ctnostnou ženu za vyjádření názoru.

Zdena Mašinová ml. udělala to nejpřirozenější, nejsprávnější a nejlidštější co udělat mohla – podpořila své bratry v jejich boji proti totalitě slovem sestry, která z důvodu fyzického handicapu nemohla udělat víc. To je zřejmě soudobým neostalinistkám cizí. Nikoli náhodou: to v komunistickém vidění světa bylo považovalo za správné, aby se děti zříkaly svých buržoazních rodičů a sestry bratrů v odboji proti totalitě.

V uších mi zní slova o schvalování atentátu (na Heydricha) a děsivá spojitost s tím, jak Semelová s Nedvědovou své trestní oznámení pojaly – Z. Mašínová ml. se dle nich provinila podobným schvalováním (odbojových akcí svých bratrů a ostatních členů skupiny).

Dlužno dodat, že v tom případě by měly obě dámy podat trestní oznámení na tisíce občanů ČR, premiérem Nečasem počínaje a autorem tohoto textu konče – prakticky na každého, kdo se při diskusích o Mašínech a spol. postavil názorově na jejich stranu.

Ano, zavinili jsme si to sami. V čase Sametu 89 jsme nebyli jako oni – a tady máme odpověď. Nejděsivější z děsivých.

Těmto komunistkám (není důležité, zda jsou v KSČM obě dvě – nejde o členství, ale způsob myšlení členek zákonodárného sboru) nestačí, že využívají všech výsad polistopadového uspořádání. Pravda, v mnohém nedokonalého, ale svobodného a demokratického. Místo aby se denně kály a prosily oběti gottwaldovského teroru a jejich pozůstalé za odpuštění, jsou natolik nestoudné, že udělají ten nejodpornější mravní striptýz.

Jejich čin lze právem označit výrazem – rudý hnus.

Proč tak příkrá a ostrá slova? Proč taková erupce rozhořčení?

Otázku musíme hledat ve smyslu akce obou poslankyň. O co jde tomu, kdo podává trestní oznámení? V této kauze si nedělejme iluze: o to, aby podezřelá osoba byla obviněna, odsouzena a skončila ve vězení. Tedy, aby justiční systém demokratického režimu udělal se Zdenou Mašínovou ml. to, na co si v 50. letech netroufli ani tehdejší bolševici.

Je tu ale ještě jeden důvod, proč se se Zdenou Mašínovou veřejně solidarizovat. Tím důvodem je Zdena Mašinová st. - její matka.

K dokreslení toho, jaké myšlenkové úrovně dosahuje úsudek poslankyň Semelové a Nedvědové připomeňme:

Komunistická justice, když její a východoněmecké mocenské orgány prohrály boj o dopadení bratří Mašínů a Milana Paumera, se tím nejpodlejším způsobem pomstila na nevinné ženě, matce Ctirada, Josefa a Zdeny Mašinových. V pětapadesátém ji, navzdory těžké nemoci, odsoudily k 25 letům žaláře a v bolševické věznicí pak nechali doslova chcípat (omlouvám se za ten výraz) s rakovinou střev – až v červnu následujícího roku smrt učinila konec jejímu utrpení.

A kolik takto neviných v komunistických žalářích a pracovních táborech skončilo, trpělo, bylo zbaveno svobody a mnohdy i života?

A čím se Zdena Mašínová ml. provinila? Postavila se na stranu těch, kdo našli odvahu a proti tomuto nelidskému systému vystoupili. Stejně jako jejich otec, tehdy pplk. Josef Mašín st., našel odvahu vystoupit proti zlu nacistickému a zaplatil za to životem.

Marto Semelová a Marie Nedvědová: V podání trestního oznámení vám zabránit nelze. Co ale lze, je poslat vám po internetu vzkaz: Styďte se !!!

Lubomír Stejskal 24.11.2011Nehorázná provokace komunistů!

22 let od sametové revoluce, jejíž vůdcové zabránili potrestat zločiny komunistického režimu, zakázat komunistickou stranu a vyrovnat se s totalitní minulostí, sklízíme plody tohoto selhání. Jde i o selhání každého z nás, kteří jsme tomuto podvodu nečinně přihlíželi. V posledních dnech jsme svědky další nehorázné a drzé provokace Komunistické strany Čech a Moravy, jejíž poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová podaly trestní oznámení na statečnou ženu, paní Zdeňku Mašínovou, sestru protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínů. Komunistické poslankyně údajně argumentují ve svém trestním oznámení vystoupením paní Mašínové na Vysoké škole ekonomické v Praze 31. října t. r. V přednášce Život a boj bratří Mašínů si jejich sestra "dovolila" říci, že činy svých bratrů vždy podporovala a schvalovala, přičemž litovala, že se v důsledku svého postižení nemohla do jejich činnosti přímo zapojit.

Tak jako mám v úctě protinacistický odboj, schvaluji i ozbrojený protikomunistický odboj, který byl prohlášen zákonem č. 198/93 Sb. úctyhodným, legálním a legitimním. Hlásí se k němu i vysocí státní představitelé, premiér Nečas, ministr obrany Vondra, ministr zahraničí Schwarzenberg a další občané. Nebyli to protikomunističtí odbojáři, kdo vyhlásili vlastnímu národu třídní boj, ale byl to zločinný a zavrženíhodný komunistický režim, jehož tehdejší přisluhovači i nynější zastánci a obdivovatelé jsou hodni opovržení. Bratří Mašínové a jejich druhové odpověděli silou na státní terorismus komunistického režimu, který zatýkal, věznil a vraždil nejen své skutečné odpůrce, ale kohokoliv, na koho zlovolně ukázal udavač, příslušník SNB nebo StB, koho v zinscenovaném procesu odsoudil komunistický soudce. Byli to komunisté ve vládě, v armádě, v SNB, StB, justici i v dalších státních strukturách, kteří zde rozpoutali válku proti občanům. Mašínové nevraždili, ale ve specifické situaci zabili pomahače režimu, kteří by se ani na vteřinu nerozpakovali je zabít nebo vydat komunistické "spravedlnosti", která by je poslala na šibenici.

Doufejme, že veřejnost i vláda budou nynější komunistickou provokací utvrzeny ve svém názoru, že stále je aktuální rozpustit Komunistickou stranu Čech a Moravy. Věřím, že vláda konečně podá v tomto smyslu návrh Nejvyššímu správnímu soudu s využitím všech poznatků o činnosti KSČM a jejích členů, v souladu se zákony České republiky. (Kvalifikovaněji než já o problematice rozpuštění KSČM napsal JUDr. Zdeněk Altner v článku Česká republika není právní stát v Neviditelném psu 24.11.).

KSČ byla zákonem č. 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu označena za zločinnou. KSČM je její pobočkou, pokračovatelkou, stranou nedemokratickou a extremistickou. Komunistické poslankyně nám znovu názorně ukázaly nepoučitelnost komunistů a lze si představit, co by se stalo, kdyby jim bylo umožněno znovu se zmocnit vlády.

Není to paní Zdeňka Mašínová, která by měla stanout před soudem, a nedovedu si představit soudce, který by trestní oznámení na ni přijal. Před odsudkem veřejnosti by však měly stanout poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová a strana, kterou representují. Obě poslankyně slíbily "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. . .". Svůj slib nedodržují, dopouštějí se vědomě pomluvy vůči Zdeňce Mašínové a zákon č.198/93 Sb. nerespektují. Měly by odstoupit, vzdát se poslanecké imunity, které zneužily a zodpovídat se ze svých činů jako každý jiný občan této země.

Martin Rejman, Neviditelný pes 26.11.2011. Autor je člen Generální rady Konzervativní strany.Komunistické poslankyně podaly trestní oznámení na Mašínovou

Ačkoli od útěku odbojové skupiny bratří Mašínů na západ uplynulo už více než půl století, jejich činy neustále dráždí komunisty. Poslankyně za KSČM Marta Semelová a Marie Nedvědová nyní podaly dokonce trestní oznámení na sestru odbojářů Zdenu Mašínovou. Důvod? Při říjnové přednášce o životě Mašínů prý záměrně schvalovala trestné činy skupiny.

"Je to pravda. Trestní oznámení jsem podala s kolegyní Nedvědovou," potvrdila Lidovým novinám Marta Semelová s tím, že motivací bylo vystoupení Zdeny Mašínové na Vysoké škole ekonomické při přednášce Život a boj bratří Mašínů. "Schvalování vraždy na nevinných obětech nelze přehlédnout. Považujeme za oprávněné trestní oznámení podat," tvrdí Semelová, která patří k ultrakonzervativnímu až stalinistickému proudu uvnitř komunistické strany.

"Hned na začátku přednášky Zdena Mašínová řekla, že činy svých bratrů vždycky podporovala a schvalovala je, přičemž litovala, že se v důsledku svého fyzického postižení nemohla do jejich činnosti přímo zapojit a pomáhat jim," píše se v trestním oznámení, které Semelová s Nedvědovou doručily Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3. Podle Semelové Mašínová údajně dále řekla, že zabíjet komunisty bylo správné.

Mašínová si z trestního oznámení 'hlavu nedělá'

Mašínová si však z kroku komunistických poslankyň nic nedělá. "Už jsem o tom slyšela a hrozně se na to těším. Obzvlášť u paní Semelové mě to potěšilo vzhledem k její pověsti," řekla Lidovým novinám Mašínová. "Je odporné, co všechno se může dostat do demokratického parlamentu," dodala.

Komunistické poslankyně trvají na tom, že se členové skupiny bratří Mašínů se dopouštěli řady činů, které jsou stíhány a odsuzovány v každé společnosti, a to včetně vražd a loupeží.

"I přes časový odstup od jednání Mašínů a jejich skupiny nelze jednání, kterého se dopustili, posoudit jinak, než podle nyní platného trestního zákoníku jako zločiny, kde jsou trestní sazby nejméně od 10 do 18 let," píše se ve zprávě.

Trestnímu oznámení čelí i Vondra

Zdena Mašínová není jediná, která čelí trestnímu oznámení. Kvůli srpnovému ocenění bratří Mašínů nejvyšším českým vojenským vyznamenáním Zlatá lípa přišlo několik trestních oznámení i na ministra vnitra Alexandra Vondru.

Vyznamenání Zlatá lípa byla předáno bratrům Mašínům v den pohřbu Ctirada, kterému bylo uděleno in memoriam. Pohřbu v americkém Clevelandu se zúčastnil ministr vnitra Alexandr Vondry a český velvyslanec v USA Petr Gandalovič. Zlatou lípu uděluje ministr obrany Čechům i cizincům, kteří se "významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod".

Ozbrojený boj, který skupina kolem bratrů Mašínových v první polovině 50. let minulého století vedla proti československému komunistickému režimu, stále rozděluje českou společnost. Členové skupiny totiž zabili několik lidí. Podle jednoho z posledních průzkumů Mašíny za hrdiny považuje jen 15 procent Čechů.

Český Senát v minulosti opakovaně navrhoval šestici členů odbojové skupiny na státní vyznamenání. Nominaci tradičně odmítali zástupci ČSSD a KSČM. Mašínové a další člen skupiny Milan Paumer, který zemřel loni, získali jen plaketu předsedy vlády od bývalého premiéra Mirka Topolánka.

Gabriela Lukáčová, Vladimír Křivka Lidovky 21.11.2011Bojovat proti komunismu bylo správné "vražedkyně" Semelová

Komunistická strana Čech a Moravy se hlásí k odkazu Komunistických stran, které vraždily a terorizovaly statisíce nevinných lidí. Osobně považuji případ bratří Mašínu za kontroverzní, ale chování komunistických poslankyň je ukázkou nejen hyenismu a cynismu, ale i chladného politického kalkulu.

V komunální politice mají komunisté vesměs pověst prakticky nezkorumpovaných politiků, na rozdíl od "demokratických" stran, ale také moc dobře vědí, že prohlubující ekonomická krize v demokratickém státě jim zajistí dostatek hlasů. Jak říkal Klement Gottwald, že demokracie zničí zbraněmi demokratů.

A to nám předvádí i komunistická poslankyně Semelová se svou kolegyní. Hrdě se hlásí ke straně a myšlence jež způsobila genocidu celých národů a zotročení přeživších a přitom obviňuje starou ženu ze schvalování trestného činů skupiny bratří Mašínů. Ano pro mnoho čechů je to stejné, jako by si neonacisté šli stěžovat na ty, kteří schvalují boj proti nacismu.

Jenže je zde ještě jedna tragédie a tou je skutečnost, že v Čechách se vede hon na každého, kdo odporuje ujetým levicovým myšlenkám a přitom zde legálně působí strana, která již v minulosti prokázala svou nebezpečnost. Mně osobně to obzvláště štve ze dvou důvodů.

Prvním je to, co páchali komunisté na věřících lidech z našeho Beskydského kraje, kde perzekuovali a v 50. letech i za použití násilí "mýtili" víru v Boha. A tím druhým je skutečnost, že pohrobci komunismu a bývalí agenti StB a jejich spolupracovníci spolupracují s islamisty a islámskými teroristy.

Možná by stálo za to, aby místo financování bývalých komunistických gestapáků z KSČ, VB a StB český stát financoval osvětu o obětech těchto věrných sluhů ateismu a socialismu. Například v našem městě Frýdlantu nad Ostravicí máme minimálně jednoho takového člověka, kterého komunisté terorizovali a umučili – Metoděje Dominika Trčku.

Tento člověk byl umučen ve jménu komunismu a je ostudou, že ideologie jeho vrahů je dnes stále legitimizována v demokratickém režimu. Pokud je podle komunistických poslankyň trestným činem schvalováni ozbrojeného boje proti komunistické diktatuře, tak jsem vinen tímto trestným činem i já. Ano, i já schvaluji ozbrojený boj proti nacistické a komunistické diktatuře. Neboť z vyššího principu mravního ozbrojený boj proti tyranovi není zločinem.

Vážím si každého člověka, který se zbraní v ruce povstal proti komunistické diktatuře a jsem přesvědčen, že je správné otevřeně hovořit o tom, že mezi neonacisty a neokomunisty, jako je poslankyně KSČM Semelová, není rozdíl.

Ano, paní Semelová vaše přítomnost v demokratickém českém parlamentu je stejnou ostudou, jako kdyby tam byl samotný Hitler a je ostuda naší země, že tolerujeme vaši nenávistnou ideologii.

Ale osobně jsem rád z jedné věci, že občané našeho města nezapomněli na váš zbabělý teror a vraždu Metoděje Dominka Trčky i přes vaši čtyřicetiletou snahu zničit slušnost v našich spoluobčanech. Možná proto vaše strana oslavuje islamistický terorismus proti Evropě a jediném demokratickém státu na blízkém východě, Izraeli.

Řeknu Vám paní Semelová, každý kdo podporuje nenávistnou ideologii komunismu je roven vrahům z komunistické StB a jejich koncentračních táborů. A nemyslete si, paní Semelová, nezapomněl jsem na to co řekl váš "bůh" Gottwald českému národu: "A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!"

Lukáš Lhoťan 21.11.2011Mašínová před studenty pochválila bratry, komunisté zuří a žalují ji

Dvaadvacet let po konci totalitního režimu v České republice hrozí Zdeně Mašínové, sestře bratří Mašínů, kteří v první polovině padesátých let založili odbojovou skupinu proti komunismu, policejní vyšetřování. Trestní oznámení na ni podaly dvě současné komunistické poslankyně, protože se na besedě se studenty jasně postavila za své bratry.

Zdena Mašínová, která nyní žije v Olomouci, přiznala, že z toho nemá vůbec žádnou radost, ale ze soudních tahanic si nic nedělá. "Na druhou stranu bych byla velmi ráda, kdyby soud proběhl, přestože ve zdejší justici žádnou velkou důvěru nemám. Bylo by to totiž velké poučení pro celou společnost, která se často dává oklamat a bohužel si mnohdy vybírá špatné vůdce," prohlásila Mašínová.

Žaloba je reakcí na besedu se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, která se konala na konci letošního října. Přednáška měla název Život a boj bratří Mašínů.

"Hned na začátku řekla, že činy svých bratrů vždy podporovala a schvalovala je, přičemž litovala, že se v důsledku svého fyzického postižení nemohla do jejich činnosti zapojit a pomáhat jim," uvedly komunistické poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová ve svém trestním oznámení.

Nenechme si od komunistů prznit mládež, vyzývá Mašínová

Mašínovou nařkly ze schvalování trestného činu, za což u soudu hrozí až rok vězení. Ačkoliv Městské státní zastupitelství v Praze případ bratří Mašínů již v polovině devadesátých let odložilo, protože byl promlčen nebo nešlo o trestnou činnost, Semelová má jiný názor.

"I přes časový odstup nelze jejich jednání posoudit jinak než jako vraždu a sabotáž. Schvalování vraždy nelze přehlédnout," tvrdí Semelová, která patří k ultrakonzervativnímu až stalinistickému proudu uvnitř KSČM. Že případ už má policie, potvrdil náměstek obvodního státního zástupce pro Prahu 3 Jan Sklenář.

Mašínová to považuje za drzost a podivila se tomu, že ji kádrují zrovna komunistické poslankyně. "Budu stejné věci ve svých přednáškách říkat dále. Jestli si necháme prznit mládež od lidí, jako je Semelová, tak to pánbůh potěš," reagovala Mašínová.

Historik: V Polsku či Pobaltí by o Mašínech nikdo nepochyboval

Josef a Ctirad Mašínovi vytvořili odbojovou skupinu, shromáždili zbraně a zahájili ozbrojený boj s tehdejším režimem. Zabili několik lidí a nakonec přes východní Německo uprchli na západ.

Mašínové a další člen skupiny Milan Paumer, který zemřel loni, získali plaketu předsedy vlády a na pohřbu Ctirada Mašína letos v létě také nejvyšší české vojenské vyznamenání Zlatá lípa.

Mašínů se zastává i řada historiků. "Občané vlastenecky orientovaného Polska či baltských států by o Mašínových vůbec nepochybovali," tvrdí historik Jaroslav Čvančara.

"Proč u nás jejich odboj vzbuzuje vzrušené debaty, které mají navíc ideologický podtext? Proč veřejnost odsuzuje ty, kteří proti zločinnému režimu něco dělali? Velká část veřejnosti je proti Mašínovým. Znamená to, že má problémy se svou minulostí nebo nemá jasno v hodnotách, v identitě?" dodává.

Mašínovský odboj

Odboj proti totalitě má v rodině Mašínových hlubokou tradici. Otec bratří Mašínů, kteří v padesátých letech zahájili ozbrojený boj proti komunismu, patřil k legendární protinacistické odbojové skupině Tři králové dále tvořené Josefem Balabánem či Václavem Morávkem.
Všechny gestapo popravilo nebo zemřeli při přestřelkách. Za války šlo o jednu z nejvýznamnějších zpravodajsko-sabotážních skupin.

Michal Šverdík, iDnes.cz iDnes.cz 29.12.2011Mašínová vs. bolševické nestvůry

Tohle patří k opravdu nejlepším důkazům, že kdo jednou načichl socialismem, a je dost jedno, zda národním nebo mezinárodním, zasmrádl na doživotí.

Dvě komunistické poslankyně totiž podaly trestní oznámení na Zdenu Mašínovou, sestru Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se - společně s Milanem Paumerem - postavili se zbraní v ruce v padesátých letech minulého století na odpor komunistickému režimu. Ty dvě komunistické nestvůry se ohrazují, že Zdena Mašínová schvaluje vraždu. To je ovšem trestné.

Čtěte: "Hned na začátku řekla, že činy svých bratrů vždy podporovala a schvalovala je, přičemž litovala, že se v důsledku svého fyzického postižení nemohla do jejich činnosti zapojit a pomáhat jim."

Tohle napsaly komunistické poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová do svého trestního oznámení. A nedostaly za to někde v nějakém tichém koutku pěkně po hubě.

Zdena Mašínová inkriminované výroky měla pronést na setkání se studenty Vysoké školy ekonomické letos na podzim.

Když se dozvěděla o tom, že ji obviňují komunistické poslankyně, řekla, že bude ráda, když se pře dostane před soud. I přesto, že si (celkem oprávněně) není jistá, že by mohla najít kdekoliv v České republice skutečně nezávislý a ideologicky čistý soud.

Zdena Mašínová považuje postup komunistických poslankyň (velice oprávněně) za drzost a, podle českých novinářů, podivila se, že ji kádrují zrovna komunisté. "Budu stejné věci ve svých přednáškách říkat dále. Jestli si necháme prznit mládež od lidí, jako je Semelová, tak to pánbůh potěš," reagovala Mašínová podle Mladé fronty Dnes.

Zajímavé byly reakce čtenářů pod článkem o tomto případu, který vyšel na internetových stránkách iDnes.cz. Ve značné většině totiž čeští čtenáři spílali bratrům Mašínovým, že se dopustili vražd, a když si někdo troufl pripodotknout, že bojovali proti vražednému režimu, který vlastně vyhlásil válku všem národům tehdejší republiky, málem by takového čtenáře ostatní utloukli. Ne čepicemi. Přinejmenším holemi.

Článek v MfD cituje (ale cudně a až v závěru) také historika Jaroslava Čvančaru: "Občané vlastenecky orientovaného Polska či baltských států by o Mašínových vůbec nepochybovali. Proč u nás jejich odboj vzbuzuje vzrušené debaty, které mají navíc ideologický podtext? Proč veřejnost odsuzuje ty, kteří proti zločinnému režimu něco dělali? Velká část veřejnosti je proti Mašínovým. Znamená to, že má problémy se svou minulostí nebo nemá jasno v hodnotách, v identitě?"

Historik Jaroslav Čvančara má samozřejmě naprostou pravdu. Zajisté, zevšeobecňovat se nemá, a reakce čtenářů internetových stránek nemusí ani dost málo znamenat, že by podobné názory zastávala většina národa, jenže …

Jenže zveřejněné průzkumy veřejného mínění, ať už jsou výsledky průzkumů veřejného mínění všeobecně jakkoliv pochybné, dávají najevo, že spoustě obyvatel České republiky nevadí komunisté, ale zato jim zatraceně vadí ti, kteří měli tu odvahu, že místo toho, aby drželi hubu a krok, případně aby si ve chvílích, kdy se nikdo nekouká, trochu zašvejkovali, zvedli zbraně a vyjádřili odpor vůči zločineckému režimu i přesto, že věděli, že je to může stát život.

Bertolt Brecht, ten známý německý (a komunistický) autor, který ale druhou světovou válku nestrávil v Sovětském svazu, neboť dal přednost pobytu ve Spojených státech, napsal ve hře o Galileovi, že když italský vědec odvolal své údajně kacířské názory, někdo na něj z obecenstva zakřičel, že nešťastná je země, která nemá hrdiny. Galileo, který musel zřejmě o věci dost přemýšlet, odpálil, že nešťastná je země, která POTŘEBUJE hrdiny.

Česká republika je nehezky nešťastnou zemí. Země, která připustí, aby komunisté, když už jim to samotným nedojde, že mají zalézt do koutka a být hodně zticha, tedy aby tihle komunisté měli dokonce řádně zvolené poslankyně, které navíc mají tu chucpe (nikoliv drzost, tady se paní Mašínová spletla), že označují odpor proti svému zločineckému režimu za zločin, taková země by se měla stydět do hloubi své kolektivní duše.

Pakliže se nestydí, měla by se stydět úplně nejvíc.

Petr Adler, Neviditelný pes 2.1.2012

0