S odřenýma ušima

Senát Parlamentu České republiky na své 22. schůzi 9. funkčního období, konané 18. června 2014 hlasy téměř všech zástupců ČSSD a KSČM vyslovil souhlas a vzal na vědomí výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013, kterou na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu Emilie Benešová.Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013
Rada ÚSTR prosadila v Senátu zprávu o loňské činnosti ústavu
ÚSTR oficiálně vystoupil z Platformy evropské paměti a svědomí
Odvolání Hermana z ÚSTR bylo protiprávní, rozhodl soud
Bývalý kapitán BIS: ČSSD se bojí důkazů z dob komunismu. Viděl jsem...


Připomeňme si: Marný boj proti aroganci nového vedení ÚSTR

ÚSTRDlouho jsem již nebyl tak znechucen při politických debatách jako při těch kolem ÚSTRu. To totiž není debata, ale diktát demagogů.

Za zářný příklad můžou sloužit dvě poslední akce. Klub senátorů za ODS realizoval odborný seminář, kde chtěl položit otázku, zda ústav pracuje tak špatně, že bylo nutno odvolat dosavadního ředitele Daniela Hermana v polovině jeho funkčního období. Druhou ukázkou bylo projednání výroční zprávy ústavu za rok 2012 v Senátu PČR. Seminářem s názvem "Umírá Ústav pro studium totalitních režimů?" jsme parafrázovali vyjádření nové Rady ÚSTRu, která při jeho hodnocení dospěla k názoru, že ústav je v agonii. Dle slovníku je agonie nevratným stavem před smrtí.

Na akci byla z ústavu pozvána jak stará, tak i nová správní rada, vědecká rada, zástupci mediální rady. Pro zachování co největší objektivity byl pozván Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, dále archiváři z různých pracovišť, právníci, historici a novináři. O vedení semináře byl požádán publicista Jefim Fištejn. V první části semináře obhajoval vědeckou kvalitu historické práce pracovníků ÚSTR Prof. Michael Kraus z Middlebury College, VT, USA. Svým rezignačním dopisem z vědecké rady ÚSTR podpořil odbornost vědecké práce ústavu Prof. Igor Lukeš z univerzity v Bostonu. I další bývalý člen vědecké rady Doc. PhDr. Stanislav Balík z MU v Brně se vyjádřil pochvalně o odborné práci ústavu. Z jejich vystoupení bylo patrné, že ÚSTR snese srovnání s dalšími historickými institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí. Odbornou kvalitu publikační činnosti ÚSTR doložil člen ediční rady PhDr. Jan Kalous, Ph.D. a opět Doc. Stanislav Balík. Odborné publikace jsou od roku 2009 recenzovány vždy dvěma odborníky mimo ÚSTR, publikační činnost snese srovnání s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Ústav, jako jedinečná organizace, vykonává i funkci státní instituce plnicí správní řízení (lustrace) a zajišťuje odborné podklady pro udělení ocenění člena III. odboje. O vynikající spolupráci státního aparátu a ÚSTR promluvil předseda Etické komise pro III. odboj, právník MV ČR Mgr. Jiří Kaucký. V této souvislosti šetřil ABS 4.653 osob jen během roku 2012. Archiv bezpečnostních složek (ABS) každý rok digitalizuje cca 1 100 000 snímků (v roce 2012 cca 2 milióny). Pro srovnání Státní oblastní archiv v Třeboni, nejlepší pracoviště v digitalizaci archiválií v ČR, za loňský rok zpracovalo cca 350 000 snímků. Řídící semináře Jefim Fištejn vyzval k vyjádření zástupce současné Rady ÚSTR.

Lukáš Jelínek opakoval obecné teze, že ÚSTR je nekoncepční a nepracuje vědecky, digitalizace je pomalá a nedokonalá. Na doložená fakta neodpovídal. Michal Uhl se ve svém vystoupení opět držel pouze obecných vyjádření. Na požadavek z pléna po konkrétní reakci došlo ke slovní roztržce, vystupující byl přehlušen a svůj projev nedokončil. Tento politováníhodný akt se stal základní informací našich novinářů. Kdekdo psal, že Michal Uhl nemohl vyjádřit svůj názor, ale nikdo se již nezmínil, že žádný názor neměl.

Seminář nad vší pochybnost prokázal na faktech, že ÚSTR za pět let své existence získal důležité místo mezi odbornými organizacemi v ČR i ve světě a odvolání ředitele Daniela Hermana a dalších pracovníků nemůže být motivováno nekvalitní odbornou prací.

Senát PČR na svém 9. zasedání dne 2. 5. 2013 projednával Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů. (Jen tak mimochodem, do dnešního dne není tato zpráva na webových stranách ÚSTRu, ale vy si ji můžete přečíst ZDE.) Zprávu vypracoval ještě původní managment pod vedením ředitele Daniela Hermana. Rada ÚSTR přijala zprávu s výhradami, které se však nepodařilo dohledat. Avšak výtky se objevily v usnesení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Seznam nedostatků je celkem jednoduchý, tříbodový. Vytýká, že zpráva nedostatečně popisuje spolupráci s institucemi v ČR i v zahraničí, dále nedostatečně vykazuje oblast personální politiky a značné nedostatky vidí ve výzkumné, badatelské a dokumentační činnosti, která je chabě popsána. Předkladatel postrádal spolupráci s akademickými pracovišti. Na základě textu zprávy jsem ve svém vystoupení všechny tři body vyvrátil. Spolupráce s jinými institucemi je dostatečně verbálně popsána a statisticky doložena v přílohách 2. a 3. Výzkumná a badatelská činnost je vykázaná velmi dobře. Cíle výzkumných procesů jsou stanoveny a dílčí výsledky konfrontovány s odborníky jiných historických pracovišť na veřejných seminářích či konferencích se zahraniční účastí. Bláhově jsem očekával reakci výboru, který seznam nedostatků zpracoval, nebo paní předsedkyně Petrušky Šustrové, která výroční zprávu předkládala a informovala o její nedokonalosti. Nikdo neměl dostatek odvahy nebo alespoň slušnosti na mé námitky odpovědět.

Z tohoto chování je patrné, že současné Radě ÚSTR nejde o kvalitu práce. Ani o ní nehodlá diskutovat a uchyluje se pouze k obecným bezobsažným vyjádřením. Jde jim výhradně o politizaci Ústavu pro studium totalitních režimů, která povede k jeho "normalizaci", končící úplnou destrukcí.

PhDr. Tomáš Grulich, senátor PČR, 8.5.2013

0