Kauza bachaře Josefa Vondrušky je výsledek totální neschopnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu!

Kauza bachaře Josefa Vondrušky je výsledek totální neschopnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu!

Ze skandálního osvobozujícího rozsudku Okr. soudu v Liberci nad komunistickou bestií - bachařem z věznice v Minkovicích JUDr. (SNB) Josefem Vonduškou je především nutno obvinit vyšetřovatelku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, pplk.PhDr Evu Michálkovou, která za pomoci okr. státního zástupce v Liberci Mgr. Miroslava Mareše naprosto nedostatečně připravila podklady pro Okr. soud v Liberci.

Již na počátku tohoto šetření jsem byl varován několika pracovníky ÚDV o tom, že vyšetřovatelka ÚDV PhDr. Eva Michálková celou věc pohřbí a bachař Vonduška nebude odsouzen.

O podrobnostech z vyšetřování jsem se již opakovaně zmiňoval [např. ZDE a ZDE], ale nad komentářem někdejšího člena Revoluční mládeže - trockisty Petra Uhla v Právu ze dne 30.dubna 2011 "Chybí komunistickému zlu tvář?" je nutno se pozastavit. A proto se ptám.

Jak je možné, že se Petr Uhl, který v prokazatelně nejhorším komunistickém kriminále Minkovice nikdy nebyl, staví za účelové tvrzení, že bachař Vondruška v Minkovicích nepůsobil v době, kdy jsem tam byl vězněn já? Co tento levicový extrémista může vědět o nezákonných převýchovných metodách, které se děly v minkovické věznici?!

Při psaní těchto řádek si nemohu nevzpomenout na politického vězně Miroslava Dolejšího - autora Analýzy 17.listopadu, který byl vězněn v Minkovicích spolu se mnou, a který mne opakovaně varoval před zakladateli Charty 77, což jsem ostatně popsal v knize "Není to o mně, ale o nás". Petr Uhl v tomto případě do varování Miroslava Dolejšího maximálně zapadá. Proč se někdejší ultralevičák Uhl raději nezabývá např. tím, jak ÚDV změnil datum úmrtí mého otce, aby tak zpochybnil událost, která byla příčinou zákeřného útoku bachaře Vondrušky na moji osobu v prostorách Oddělení výchovy kázně a trestu v minkovickém koncentračním táboře?!

K celé věci je nutno se zamyslet i nad tím, zdali již na počátku celého vyšetřování kauzy komunistického bachaře Josefa Vondrušky nebyl stanoven cíl, a to jej jako představitele KSČm neodsoudit a celou dobu hrát s veřejností hru na "blbce". ÚDV měl po řadu let nějakou náplň práce, skutek utek' a daňoví poplatníci to ze svých daní nakonec zaplatí. Jak jinak si vysvětlit, že opakované zájezdy pracovníků z ÚDV v čele s vyšetřovatelkou PhDr.Evou Michálkovou do Přerova za účelem mne vyslehnout jako svědka a poškozeného, nebyly jen účelovým trávením času za peníze jiných?

Já osobně jsem na vyšetřovatelku ÚDV PhDr. Evu Michálkovou podal dne 8.února 2008 trestní oznámení a stížnost za její manipulaci s výše zmíněným datem úmrtí mého otce. Po měsících mi bylo okr. státním zástupcem Mgr. Miroslavem Marešem odpovězeno, že moje stížnost je částečně důvodná, neboť můj otec skutečně zemřel k datu, které jsem uvedl já, ale že Vězeňská služba ČR skartovala dokumenty, které evidují příchody a odchody dozorců do věznice.

Za naprosto nestandartní považuji i snahu státního zástupce a vyšetřovatelky ÚDV znemožnit mi vypovídat u Okr. soudu v Liberci a osobně tak konfrontovat komunistického bachaře Josefa Vondrušku před soudem.

Očekával jsem nějakou aktivitu trockisty Petra Uhla v Právu na případ bachaře Josefa Vondrušky, a proto mne jeho reakce nepřekvapuje, neboť za dobu svého desetiletého působení u BIS a po svém zatčení v r. 2001 mohu dnes hodně nahlas prohlásit a snadno prokázat, že na mém uvěznění se ruku v ruce podíleli bývalí příslušníci komunistického SNB-StB spolu s chartisty, před kterými mne autor známé Analýzy 17.listopadu Miroslav Dolejší v minkovické věznici tak varoval. Jen mne mrzí, že jsem Miroslavu Dolejšímu na základě tvrdě nabytých zkušeností nemohl dát zapravdu, neboť v době, kdy já jsem byl v r. 2001 opět uvězněn na Pankráci, on bohužel na následky devatenáctiletého(!) věznění zemřel.

Petr Uhl je představitel levičáckých struktur, které svého času mezi sebou sváděly urputné frakční boje o to, který ten druh komunismu je lepší, a tak se ani moc nedivím, že mne prostě "nemusí". Uhlova pochybnost v jeho komentáři v Právu o tom, zdali byl politický vězeň Jiří Wolf bit bachařem Vondruškou je přinejmenším nemístná. Uhl by si měl uvědomit, že ne každý měl ve vězení takové podezřelé vymoženosti, aby mohl psát nějaké dopisy třeba Olze a aby mohl dělat ve věznici "barákového" tedy kápo. Svého času měl Uhl značné obavy z toho, že budou zpřístupněny osobní svazky StB známých disidentů. Já se jeho obavám po svých zkušenostech s chartisty z BIS ani trochu nedivím.

Vladimír Hučín - tajemník NFAN a místopředseda KPV Přerov, 30.4.2011

Ilustrační foto: Jeden z mála viditelných výsledků činnosti úřadu, který se minul povoláním - Pamětní medaile k 15. výročí založení finanční černé díry zvané Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.Připomeňme si: Otevřený dopis prezidentovi republiky Václavu Havlovi
ze 17.května 1990 (dosud nezodpovězený...)

Vaše Excelence,

pane prezidente,

vzhledem k možným a nenadálým důsledkům rychle vzrůstající demoralizace ve veřejném a politickém životě Vás žádáme, reagujíce na opakované výzvy svých spoluvězňů z padesátých a sedmdesátých let, o korekturu dosavadních výkladů politického převratu v listopadu 1989 a o provedení některých nevyhnutelných opatření, jako jejich logického vyústění.

S odstupem pěti měsíců se části občanské veřejnosti Československa ozřejmila blamáž legendy o spontánní revoluci 17. 11. 1989 a další setrvávání na ní hrozí nebezpečím ztráty důvěry ve Vás osobně, v politickou reprezentaci státu a jeho budoucnost. Vzhledem ke způsobu, jakým jste Vy osobně a Vaše skupina vzali pod ochranu komunistickou organizaci a její členy, vzhledem k tomu, že se i ve vedení státu a všech institucích nadále vyskytuje velmi mnoho bývalých komunistů a jejich spolupracovníků z padesátých a šedesátých let, poněkud zprůhledněl význam výše zmíněných událostí. Mnoho lidí se dnes domnívá, že převraty v bývalých komunistických státech Evropy byly důsledkem dohody mez USA a SSSR o nové konstelaci poměrů v Evropě, jejichž cílem však není definitivní odstranění komunizmu, nýbrž modifikace způsobu sovětského vlivu v Evropě.

Žádáme Vás proto, aby byl dodržen příslib zveřejnění Vašich rozhovorů s Adamcovou vládou a KSČ. Trvání na ústavní a právní kontinuitě a přijímané zákony (o politických stranách, o půdě, a soukromém podnikání atd.) dokazují, že cílem převratu není důsledné vypořádání s komunistickou minulostí a trvalé prosazení demokracie. Jmenování osob, zkompromitovaných v padesátých letech činností v KSČ a StB, do vysokých státních funkcí Vámi a Vaší skupinou, jmenování těchto osob do řízení televize, rozhlasu, tisku, parlamentu, universit, Vašimi poradci atd., jejich kandidování do voleb za OF, které jste prohlásil mluvčím národní vůle, preference lidí, kteří se během posledních měsíců prohlásili za nestranné odborníky – to všechno vzbuzuje pocit znechucení a nedůvěry v lepší budoucnost naší země.

Vzhledem k tomu, že KSČ Vám a Vaší skupině předala část své moci, nepochybně na pokyn svého vedení v Moskvě a v intencích Gorbačovova ujednání s prezidentem Bushem, není nyní nutné manipulovat s hrozbou komunistického převratu v zemi – Gorbačov je zřejmě stále rozhodnut dohodám dostát. Je však zřejmé, že KSČ musely být dány záruky, že podmínky předání moci z jejich strany budou také dodrženy z Vaší strany a kromě toho jí musely být ponechány prostředky, jimiž by si mohla jejich případné nedodržení vynutit – to vyplývá z logiky ujednání. V důsledku toho je rovněž pravděpodobné, že předmětnou dohodou byly stanoveny sféry moci a vlivu obou stran a způsob provádění jejich mezinárodní kontroly hlavními garanty celého vývoje. Protože převraty byly asi komplikovaně připravovány dlouho předtím, lze očekávat, že obsahují i dohody personální a programové, dohody časového postupu v souladu s vývojem situace v SSSR a Evropě.

Aniž považujeme za potřebné podrobně popisovat všechny důkazy a indicie našeho výše uvedeného názoru, konstatujeme ještě, že tragickým důsledkem takto provedeného převratu je další mravní a politická degradace obyvatelstva – které s takovými nadějemi vstupovalo do roku 1990 – a další zkreslování politických a národních dějin neudržitelnou legendou o sametové revoluci.

Vážený pane prezidente, prosíme, abyste laskavě přijal k úvaze následující doporučení k opatřením, která by snad mohla ještě zabránit dalšímu neblahému vývoji:

1. zveřejnit plné znění dohody o převzetí moci ve státě v roce 1989, včetně podmínek, které jsou zainteresované strany povinny dodržet;

2. taxativní specifikaci prostředků, zaručených dohodovými stranami k případnému vynucení si plnění dohod;

3. ozřejmení smyslu této politické operace nejen v československém regionu , ale i v rámci Evropy;

4. vytvoření seriozní občanské komise stojící mimo zúčastněné strany dohody, jejímž posláním by byla veřejná kontrola všech rozhodovacích procesů;

5. psychologicky a politicky přijatelným způsobem revidovat legendu o spontánní revoluci, požadujeme pravdu o našich dějinách!

Vážený pane prezidente, dovolte nám doufat, že budete předloženým doporučením věnovat přiměřenou pozornost.

S pozdravem

Ladislav Struska
Konfederace politických vězňů

Miroslav Dolejší
bývalý politický vězeň

Miroslav Kopt
bývalý politický vězeň

V Praze, dne 17. května 1990

Dokumenty doby na www.svedomi.czPersonification of Innocence

In September 2006, former dissident and inmate from Minkovice prison Petr Cibulka submitted a complaint against the activities of former prison guard and then Communist MPJosef Vondruska in Minkovice prison during the 1970's and 1980's. In November 2008, Vondruska was charged with abuse of power. According to the charge, in the period from 1980 to 1982, Vondruška beat up then political prisoner Jiri Wolf. In 2007, District Prosecutor office in Liberec submitted a request to the Czech Parliament to release Vondruska from immunity attached to his function as an MP and thus allow his prosecution. A month later the Czech Parliament handed him over for prosecution. The trial itself started in November 2010. On April 28, 2011 the show seems to be over, as Vondruska was aquitted because of insufficient evidence. The reason for this was that Jiri Wolf was unable to precisely define the dates of the alleged beatings, claiming that he did not have writing pad and a pen for most of the time of his stay in prison. Petr Cibulka, another witness in the trial, stated that beatings were usually conducted without witnesses. This was confirmed by other witnesses as well.

Prisons are grim places in general, but those in authoritarian states are worse of all. The Report on Minkovice Prison, included in the 1989 Helsinki Watch Report, compiled by ex-inmate jiri Wolf in 1981, describes in detail living and working conditions in this prison. The document is very thorough and allows full understanding of the situation in this facility. The full report was read by the judge in the last session before the verdict. The prison itself was hastily closed and demolished immediately after 1989, what reminds exactly what the Nazis did with their concentration camps immediatelly before the end of WWII.

The original case concerned a claim of a former inmate Jiri Wolf, who had been held in Minkovice prison for 2 years, and another 7,5 years in Valdice, against one of the most brutal guards from the Minkovice prison, Communist ex-MP Josef Vondruska. Minkovice was a state run facility which utilised slave labour for production of cut crystal glass for export as crystal chandelliers and jewellery. Attempts to include more former inmates as witnesses, failed. There is also a separate charge brought up during the time of running of this trial against the institution and the system as a whole. Mila Petrovsky, one of former inmates, volunteered to provide witness statement in this case, and even arrived to court at his own expense, just to be rejected by the court. Similarly was rejected a witness statement of Vladimir Hucin, this time falsely accused by investigators of the case of fabricating his evidence.

Josef Vondruska, born in 1948. In the period from 1972 to 1990, he served as a prison guard in prison Minkovice. He joined the Communist Party in 1967, graduated from the SNB (Police) College in Prague in the 1980s and in early 1990's he became one of the top leaders of the "new" Communist Party of Czech and Moravia (KSCM). In 1992, he was elected in the Federal National Assembly; and from 2005 to 2010 in the Czech Parliament for the Communist Party. During the period from 1993 to 2006, Vondruska was a member of the Municipal Council in Liberec; and from 2000 to 2008 also a member of the Liberec Regional Council.

According to Vladimir Hucin, the result of the trial with Josef Vondruska is a perfect example of total incompetence of the UDV (Burreau for Investigation and Documentation of Communist Crimes).

According to Hucin, PhDr Eva Michalkova, police interrogator from the UDV, prepared the case in a way which did not allow successful prosecution of the case.

Veronika Valdova, Paul Zverina, 1 May 2011, anticomm.co.uk (Included on this page are many further links on the subject.)

0